t-marie
一个不显眼却在世界公认的饼干。康元马里饼扑面而来的香气便可让您确认它仅采用最顶 级的原料制作而成。将饼干送入口中之前将其在您最喜欢的饮料中浸泡一下便是最佳的享 用方式。
marie-pack


大苏打饼 I 柠檬卜 I 葡萄饼干
马里饼 I 奶油饼干 I 威化饼
marie-pix
CONNECT WITH US
© 2010 Khong Guan, All Rights Reserved. Sitemap